1. Značenje pojedinih izraza u ovim općim uvjetima
Opći uvjeti – Opći uvjeti putovanja Sabina Travel d.o.o., putnička agencija.
Ugovor – ugovor o organiziranju putovanja, kojeg su Organizator putovanja, odnosno druga od njega ovlaštena osoba, i Ugovaratelj putovanja zaključili u svrhu realizacije putovanja prema točno određenom Programu putovanja odnosno prema Individualnom programu putovanja.
Organizator putovanja – Sabina Travel d.o.o., putnička agencija.
Ugovaratelj putovanja – svaka osoba koja s Organizatorom putovanja zaključi Ugovor o organiziranju putovanja, bez obzira tko je Putnik.
Putnik – osoba koja osobno poduzima putovanje, neovisno o tome da li je ona istovremeno i Ugovaratelj putovanja.
Paket aranžman – unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga koje čine cjelinu, a pružaju se u vremenu od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje te se prodaju po ukupnoj, unaprijed utvrđenoj cijeni.
Program putovanja – svaki objavljeni promidžbeni materijal koji se odnosi na točno određeni Paket aranžman  kojim je ujedno i opisan plan putovanja te u tom pogledu, i kao takav predstavlja opću ponudu Organizatora putovanja koji sklapanjem Ugovora čini sastavni dio tog Ugovora, pod uvjetom da samim Ugovorom nije što drugo određeno.
Individualni program putovanja – Paket aranžman izrađen na zahtjev zainteresiranog Ugovaratelja putovanja odnosno Putnika.
Voucher – pisana isprava koja glasi na ime ili na određenu grupu putnika te sadrži neprenosivo pravo osoba na čije ime glasi na usluge koje su u njoj navedene odnosno  nalog neposrednom davatelju usluga da osobama na čije ime glasi pruži navedene usluge.
Subagent – treće osobe putem kojih Organizator putovanja promovira, prodaje i ugovara svoja putovanja.

Svi termini koji se spominju u ovim Općim uvjetima, a počinju velikim slovom imaju značenje kakvo im je dano u ovoj točki Općih uvjeta pod uvjetom da nisu drugačije definirani Ugovorom.

2. Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana

Uvodna napomena – Ove upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između Turističke agencije „Sabina Travel d.o.o.“  (kasnije u tekstu Sabina Travel d.o.o.) i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.

Prijave i ugovaranje – Putnik se za putovanje koje organizira Sabina Travel d.o.o. može prijaviti u svim poslovnicama iste, telefonom, telefaksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje).

Cijena i sadržaj aranžmana – Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): Fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, Moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, Ulaznice za objekte koji se posjećuju. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena – Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Sabina Travel d.o.o. može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do: promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa, promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.), promjene tarifa hotelijera i prijevoznika. Sabina Travel d.o.o. može o promjeni cijene putnika izvijestiti pismeno ili usmeno. Dvadeset dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati, osim u slučajevima iz prve stavke ovog članka. Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik osobno dolaskom na prodajno mjesto Sabina Travel d.o.o.  ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Objavljene cijene rezultat su ugovora Sabina Travel d.o.o. s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

Popusti za djecu i druge pogodnosti – Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.

Putna dokumentacija – Svi putni dokumenti biti će Vam predani najkasnije 7 dana prije polaska na put, ukoliko nije drugačije navedeno na programu. Putna dokumentacija podrazumijeva: 1. za aranžman uz vlastiti prijevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti, 2. za aranžman autobusom: original voucher i program putovanja, 3. za aranžman zrakoplovom: original voucher, program putovanja i zrakoplovnu kartu.

Kategorizacija i opis usluga – Ponuđeni smještajni kapaciteti u Sabina Travel d.o.o. programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa.  Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Sabina Travel d.o.o. preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

Smještaj u sobe/apartmane – Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga.  Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

Troškovi rezervacije na upit i troškovi promjene rezervacije – Trošak rezervacije u trenutku kada nema slobodnih mjesta za traženi aranžman iznosi 80 kn. Uplatom navedenog iznosa Sabina Travel d.o.o. prihvaća prijavu rezervacije na upit i osigurava dodatno mjesto (mjesto na upit). Ukoliko se dodatno mjesto osigura i prihvati od strane putnika, prethodno uplaćeni trošak rezervacije na upit uračunat će se u cijenu aranžmana.  Ukoliko rezervaciju na upit Sabina Travel d.o.o. nije u mogućnosti potvrditi, uplaćeni iznos rezervacije na upit u cijelosti se vraća uplatiocu. Odbijanjem ponuđene rezervacije Sabina Travel d.o.o. zadržava uplaćeni iznos na ime pokrića troškova rezervacije na upit.

Odustajanje od putovanja – Ukoliko putnik otkaže aranžman Sabina Travel d.o.o. od ukupne cijene aranžmana zadržava:

  • do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana a najmanje 100 kn
  • 29 – 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
  • 21 – 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
  • 14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
  • 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
  • nakon polaska 100% cijene aranžmana

Krstarenja:
a) za individualne polaske:
više od 60 dana prije polaska fiksna naknada štete u iznosu od 335 kuna
60 – 46 dana prije polaska 15% cijene aranžmana
45 – 31 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
30 – 16 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
15 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
nakon polaska i “no show” 100 % cijene aranžmana
nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100 % cijene aranžmana

b) za grupne polaske:
120 – 91 dana prije polaska 5% cijene aranžmana
90 – 76 dana prije polaska 15% cijene aranžmana
75 – 56 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
55 – 41 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
40 – 31 dana prije polaska 75% cijene aranžmana
30 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
nakon polaska i “no show” 100 % cijene aranžmana

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu i katalogu na koji se ta skala odnosi. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Sabina Travel d.o.o. zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Sabina Travel d.o.o. će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

Osiguranje od rizika otkaza – Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki devet ovih Uvjeta, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno.  Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva. Pri najmu apartmana dobiva se dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u apartmanu. Nepredviđena zapreka je nastala ako postoji neki od sljedećih slučajeva:    1. teška bolest ili smrtni slučaj: osiguranika – supružnika osiguranika djeteta osiguranika roditelja ili brata ili sestre osiguranika ili njegovog supružnika usvojenika ili usvojitelja    2. elementarna nepogoda koja je proglašena od nadležnih vlasti  3. vojna služba U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza.  Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza.  Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka Sabina Travel d.o.o. zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki devet Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu – Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.  Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.   U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Sabina Travel d.o.o., pri čemu Sabina Travel d.o.o. djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

Otkaz putovanja od strane TA „Sabina Travel d.o.o.“  ili promjena programa – Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, Sabina Travel d.o.o.  zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja.  Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Sabina Travel d.o.o. zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Sabina Travel d.o.o. zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.  Ukoliko Sabina Travel d.o.o. otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

Putne isprave – Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Sabina Travel d.o.o., a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika  Sabina Travel d.o.o. pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Sabina Travel d.o.o. pratitelj će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Sabina Travel d.o.o. može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Sabina Travel d.o.o. nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Devizni i carinski propisi – Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih pod zakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave.  U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj. 

Zdravstveni propisi – Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

Prtljaga – Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu.  Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

Reklamacije – Naglašavamo da je u interesu putnika da svoj prigovor svakako upiše u knjigu žalbe kod davatelja usluga na licu mjesta, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške.
Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno.  Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja.  Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Sabina Travel d.o.o. takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir.  Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije.  Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija.  Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije.  Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.
U slučaju sklapanja ugovora po «Fortuna sistemu» putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Sabina Travel d.o.o. će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Poreču. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Obveze Sabina Travel d.o.o. – Sabina Travel d.o.o. je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.  Sabina Travel d.o.o. je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sabina Travel d.o.o. će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Sabina Travel d.o.o. će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.  Sabina Travel d.o.o. nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta. Sabina Travel d.o.o. ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

Obveze putnika – Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga.
Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta.
Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

3. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Sabina Travel d.o.o., putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

Zaštita osobnih podataka – Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju.  Sabina Travel d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu.  Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.  Stranka daje privolu da se njeni osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Sabina Travel d.o.o.

Završne odredbe – Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Sabina Travel d.o.o., odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Sabina Travel d.o.o.. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima – inozemnim organizatorima putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.

U Poreču, 6.4.2015.